วิธีวางท่อระบายน้ำ

ท่อ

วิธีวางท่อระบายน้ำ

ท่อระบายน้ำ คือ ท่อระบายน้ำแบบปากลิ้นราง ที่มีคุณภาพได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก.128-2528, มอก.828–2549, มอก.224-2533 ผลิตโดยเครื่องจักรมาตรฐาน เหมาะสำหรับงานระบายน้ำทั่วไป การเลือกประเภทของท่อขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งาน หากเป็นงานที่ต้องรับน้ำหนักสูงจำเป็นต้องใช้ ท่อ คสล. ตั้งแต่ชั้นคุณภาพ 4, ชั้นคุณภาพ 3, ชั้นคุณภาพ 2 เช่น งานเทศบาล งานถนน งานท่อระบายน้ำสาธารณะ หน่วยงานราชการ แต่ถ้าหากเป็นงานทั่วไปที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมากสามารถใช้ท่อไม่เสริมเหล็กได้

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ตราภูเขา ที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.15-2532

-หินที่มีความสะอาด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

-ทรายหยาบที่มีความสะอาดโดยมีการคัดเลือกแหล่งวัตถุดิบ

-เหล็กเสริมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก.ที่กำหนด

วัสดุ อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการติดตั้งท่อคอนกรีตระบายน้ำ

1 ท่อคอนกรีตระบายน้ำ

2 บ่อพัก ให้วางท่อถนนจำนวน 10-15 ท่อน ต่อบ่อพัก 1 บ่อ

3 ทราบหยาบ สำหรับปรับระดับพื้นให้เรียบ

4 ปูนถุง สำหรับตกแต่งหรือยาท่อถนน

5 รถ Backhoe สำหรับขุดดิน ยกวางท่อ และกลบกลับ

วิธีการทำงาน

ก่อนการวางท่อระบายน้ำต้องทำการปรับแต่งร่องระบายน้ำที่ขุด หรือถมโดยให้มีความลาดตามความต้องการ พร้อมกับทำการบดอัดพื้นรองรับท่อระบายน้ำให้แน่นพอสมควร แล้วรองพื้นด้วยทรายกระทุ้งแน่นหนา 5 เซนติเมตร